header

Algemene voor­waar­den.

 1. Algemeen
  Deze voor­waar­den gelden voor iedere behan­del­ing, aan­bied­ing en trans­ac­tie tussen Dali-Wellness en een klant, waarop Dali-Wellness deze voor­waar­den van toepass­ing heeft verk­laard, voor zover van deze voor­waar­den niet door par­tijen uit­drukke­lijk en schriftelijk is afgeweken. Wan­neer een klant bij Dali-Wellness een behan­del­ing geniet, gaat zij automa­tisch akko­ord met de algemene voorwaarden.
 2. Werkza­amhe­den Dali-Wellness
  Dali-Wellness zal de behan­delin­gen naar beste inzicht en ver­mo­gen en overeenkom­stig de eisen van goed vak­man­schap uitvoeren.
 3. Afspraken
  De klant moet ver­hin­der­ing voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch tot uiter­lijk 24 uur vooraf­gaande aan de afspraak, aan Dali-Wellness melden. Indien de klant deze ver­plicht­ing niet tijdig nakomt, brengt Dali-Wellness 100% van het honorarium voor de afge­spro­ken behan­del­ing aan de klant in rekening. Dali-Wellness dient ver­hin­der­ing voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiter­lijk één werkdag vooraf­gaande aan de afspraak aan de klant te melden. Beide parti­jen hoeven zich niet aan deze ver­plichtin­gen te houden, indien zij gehin­derd wor­den door over­ma­cht. Over­ma­cht omvat dat­gene wat de wet en jurispru­den­tie daarover zegt.
 4. Betal­ing
  Dali-Wellness ver­meldt alle pri­jzen van behan­delin­gen en pro­ducten zicht­baar in de salon. De ver­melde pri­jzen zijn inclusief btw. De klant dient direct na afloop van de behan­del­ing de betal­ing van de behan­del­ing en eventuele pro­ducten con­tant of per pin of con­tant te voldoen.
 5. Behandelkaart
  De door u gekochte kuren bestaande uit meerdere behandelingen zijn na betaling 1 jaar geldig. Deze worden gedurende dit jaar of na verloop van de geldigheid niet vergoed of uitbetaald.
 6. Offertes /​aan­biedin­gen
  Aan­biedin­gen in adver­ten­ties zijn geldig in de aangegeven loop­tijd en/​of zolang de voor­raad strekt. Alle offertes van Dali-Wellness zijn geheel vri­jbli­jvend ten­zij er duidelijk in de offerte een ter­mijn voor aan­vaard­ing is gesteld. Dali-Wellness kan niet aan offertes en/​of aan­biedin­gen gehouden wor­den als deze in redelijkheid een ken­nelijke ver­giss­ing en/​of ver­schri­jving bevat.
 7. Kadobon­nen
  Kadobon­nen van Dali-Wellness zijn geldig tot op de ver­melde datum en zijn niet tegen con­tan­ten in te ruilen. De volledige waarde van de bon kan als betal­ing wor­den gebruikt, dit houdt in dat betalin­gen kleiner dan de waarde van de bon door Dali-Wellnness niet zal wor­den gecom­penseerd mid­dels contanten.
 8. Per­soon­s­gegevens & privacy
  De klant voorziet Dali-Wellness vóór de behan­del­ing van alle gegevens, waar­van de salon aangeeft dat deze noodza­ke­lijk zijn of waar­van de klant redelijk­er­wijs behoort te begri­jpen dat deze noodza­ke­lijk zijn voor het zorgvuldig uitvo­eren van de behandelingen. Dali-Wellness neemt de per­soon­lijke gegevens van de klant op in een geau­toma­tiseerd sys­teem en/​of op een klantenkaart. Dali-Wellness behan­delt de vertrouwelijke gegevens van de klant vol­gens de richtli­j­nen in de Wet Bescherming Per­soon­s­gegevens. Dali-Welnness zal gegevens van de klant niet verkopen of ver­huren aan der­den zon­der schriftelijke toestem­ming vooraf van de klant.
 9. Aansprake­lijkheid
  Dali-Wellness is niet aansprake­lijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door­dat Dali-Wellness is uit­ge­gaan van door de klant ver­strekte onjuiste en/​of onvolledige infor­matie over rel­e­vante lichamelijke aan­doenin­gen, medici­jnge­bruik, werkzaamhe­den of vrijetijdsbesteding. Dali-Wellness is niet aansprake­lijk voor ver­lies, dief­stal of beschadig­ing van per­soon­lijke eigen­dom­men die de klant heeft meegenomen naar de salon.
 10. Beschadig­ing & diefstal
  Dali-Wellness heeft het recht van de klant een schade­v­er­goed­ing te vorderen indien de klant onrecht­matig han­delt jegens Dali-Wellness en haar eigendommen Dali-Welnness meldt dief­stal altijd bij de politie.
 11. Klachten
  Indien de klant een klacht heeft over de behan­del­ing of een prod­uct, moet deze zo spoedig mogelijk, doch bin­nen drie werkda­gen na ont­dekking schriftelijk gemeld wor­den aan Dali-Wellness. Dali-Wellness moet de klager bin­nen vijf werkda­gen ade­quaat antwo­ord geven.
 12. Behoor­lijk gedrag
  De klant behoort zich in de salon behoor­lijk te gedra­gen vol­gens alge­meen aan­vaarde nor­men. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwin­gen onbe­hoor­lijk gedrag bli­jft ver­to­nen, heeft Dali-Wellness het recht de klant de toe­gang tot de salon te weigeren zon­der verdere opgaaf van redenen.
 13. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Dali-Wellness en de klant is het Ned­er­landse recht van toepassing. In geval van uit­leg van de inhoud en strekking van de algemene voor­waar­den, is de Ned­er­landse tekst daar­van steeds bepal­end. Van toepass­ing is de ver­sie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 14. Website
  De inhoud van deze website is met uiterste zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat er een typefout wordt gemaakt of dat de inhoud niet geheel up to date is. U kunt aan de inhoud derhalve geen rechten ontlenen.

 

 

internettips

 

Bel voor een afspraak: 0314-640743

Of stuur een mail: Klik hier